Jaunā Gaita nr. 164, septembris 1987

 

KOMMENTĀRI • PIEZĪMES • AKTUĀLITĀTES • REPLIKAS • ĪSRECENZIJAS

 

 

JAUNI DAILES UN DAIĻRADES AVOTI UN AVOTIŅI − ATBALSU NOMENKLATŪRA

 

Nepilnos 2 gados avīzēs un žurnālos „satecējuši” vairāki simti „avotu” un „avotiņu”, kuŗu vārdi dažādu iemeslu dēļ būtu sakopojami. Tie nav visi − „atbalsis” no tālākām pasaules malām pienāk vēlu vai nemaz. Arī telpu trūkums un definīciju iztulkojums (kas ir jauns, kas daile, kas daiļrade u.t.t.), diemžēl, liek vērtībām mainīties, pārjaunoties, pat aizmirsties... Tāpēc šoreiz tikai tādi, kas „burbuļojuši” jau 1985/86.g. vai agrāk (arī tie nebūs visi), bet līdz šim šajā slejā nav atzīmēti.

 

AKERBERGA, Ilze − komponiste, diriģente, ērģelniece. Viņas darbi atskaņoti Montreālas un Vankuveras dziesmu svētkos. Piedalījusies arī visos agrākajos jaunatnes dziesmu svētkos.

 

ALDIŅŠ, Mārtiņš − komponists, instrumentālists, dziedātājs. Darbi ieskaņoti vairākās skaņu platēs. Piedalījies visos līdzšinējos Jaunatnes dziesmu svētkos, vispārējos dziesmu svētkos Gotlandē, Vankuverā, Toronto dažādās kapacitātēs.

 

ALDIŅŠ, Pēteris − komponists, diriģents, ansambļa „Kolibri” muzikālais vadītājs. Piedalījies Orfordas mūzikas nometnē, visos Jaunatnes dziesmu svētkos Ziemeļamerikā, vispārējos dziesmu svētkos Toronto 1986. g. dažādās kapacitātēs.

 

ANCĀNS, Pēteris − piedalījies kā viens no lielāko palīglomu tēlotājiem A. Eglīša lugas Spēle ar brāļiem pirmiestudējumā Toronto, 1986.g.

 

AUGSTROZE, Ralfs − komponists, diriģents, čellists, kinematografijas techniķis. Piedalījies (pirmajās 2 kapacitātēs) Vankuveras un Toronto dziesmu svētkos.

 

AUGSTROZE, Silvija − soprāns. Dziedājusi vairākos sarīkojumos Vankuveras un Toronto dziesmu svētkos, solo un ansambļos.

 

BELOGLĀZOVS, Jānis − komponists, diriģents, arī mūzikas recenzents. Piedalījies vienā vai otrā kapacitātē dziesmu svētkos Montreālā un Toronto, rakstījis Jaunajā Gaitā.

 

BERKOLDS, Pauls − baritons. Kļuvis par vienu no visnodarbinātākajiem dziedātājiem pēdējos gados, sevišķi Kanadā. Darbojies Orfordas mūzikas nometnē, koncertējis patstāvīgi Vankuverā, Montreālā, Toronto, piedalījies dažādos visu triju dziesmu svētku un citos sarīkojumos.

 

BRAMMANIS, Juris − pēc ilgāka laika atkal parādījies uz skatuves A. Eglīša lugas Spēle ar brāļiem pirmiestudējumā Toronto galvenajā lomā.

 

BRUSUBĀRDIS III, Ernests − komponists un diriģents 3. paaudzē, jaunākais virsdiriģents vispārējos dziesmu svētkos Toronto. Agrāk diriģējis vairākus kopkoŗus (piem. Garezerā), koŗus un ansambļus (iesk. simfonisko orķestri), saņēmis apbalvojumus oriģināldziesmu konkursos u.c. gadījumos.

 

CENNE, Lauma − piedalījusies rakstnieku cēlienos Montreālā un Toronto (visjaunākā autore) ar dzejoļu lasījumiem.

 

DĀRZIŅA, Andra − altvijolniece no Adelaides, Austrālijā, kur ieguvusi BM gradu un pirmās vietas vairākās mūzikas sacensībās. 22 g.v. latviskās izcelsmes zvaigzni pie pasaules mākslas debesīm (par zvaigzni viņu atzinušas vācu avīzes) atklājis prof. T. Ķeniņš − pagaidām Berlīnes filharmonijas orķestŗa sastāvā, orķestrim atrodoties pasaules ceļojumā. Augsta standarta stīdzinieku sacensībā Bāden-Bādenē 1986.g. Andra atkal ieguvusi 1. vietu.

 

GRĀVLEJA, Ruta − skulptore, installātore. Personālizstāde Toronto 1986. g. Astoņās kopizstādēs pirms tam ieguvusi apbalvojumus.

 

KRISTAPSONS, Māris − komponists, diriģents. Piedalījies 3 Jaunatnes dziesmu svētkos Amerikā. Pēdējos (1985. g.) diriģējis J. Mediņa, G. Geduļa, I. Akerbergas darbus un pats savu kantāti − „Pār tumšiem ūdeņiem”.

 

LIZIŅŠ, Andrejs (blakus tautsaimniecības studijām) − komponists. Kompozīcijas koŗiem atskaņotas dziesmu svētkos Montreālā un Toronto.

 

MEŽARAUPA, Daiga − bračiste. Piedalījusies vairākos dziesmu svētkos, soliste garīgajā koncertā Vankuverā 1985.g.

 

MEŽARAUPS, Imants − komponists, diriģents, pianists, ērģelnieks. Studējis inženierzinātnes, ieguvis 3 akadēmiskos gradus mūzikā. Ansambļa „Kolibri” dalībnieks un ērģelnieks latviešu draudzē. Bijis virsdiriģents jaunatnes dz. svētkos, dziesmu dienās Minsterē, vispārējos dziesmu svētkos ASV un trīsreiz latviešu kultūras dienās Austrālijā. Kompozīcijas atskaņotas Gotlandē, dziesmu svētkos ASV un Kanadā. Rakstījis pasūtinātus skaņdarbus. Lektors dažādās nometnēs un jaunatnes kursos. Līdzīgas aktīvitātes ar līdzīgiem panākumiem amerikāņu sabiedrībā. Īsbiografijas dziesmu svētku „vadoņiem” jau tagad − 28 gadu vecumā − un „Atbalsīm” par gaŗām, teiks redaktors.

 

MIEZE-TRAUCIŅA, Brigita − ērģelniece, bijusī J. Vītola Latvijas valsts konservatorijas docente. Kopš 1981. gada Rietumvācijā. Pēc turnejām pa aizaizkara zemēm (ieskaitot Sibiriju, kur vienīgās ērģeles Novosibirskā, par koncertiem tur rakstījušas arī amerikāņu avīzes), apliecinājusi Rīgas un savu pasaules klasi, koncertēdama Eiropā, Amerikā un Austrālijā, izpelnoties viscildinošākās atsauksmes.

 

MIEZĪTIS, Zigurds − tautas deju choreografs. Ar uzvedumu „Jauns ar vecu sadancoja” dziesmu svētkos Toronto (777 dejotāji) lieku reizi apliecinājis izdomu lieluzvedumu sagatavošanā, tāpat atsevišķo jaundeju choreografijā.

 

NORVILIS, Jānis − komponists. Kļuvis jaunākais 80-gadnieks 1986. g.

 

OSĪTE, Isabella − režizore. Iestudējusi U. Siliņa lugu Vēstule no dzimtenes ar pašas sarakstītu prologu izrādēm Vankuveras dziesmu svētkos.

 

PADEGA, Laura − vijolniece. Koncertējusi Vankuveras un Montreālas dziesmu svētkos.

 

PLŪME, Vita − audēja. Ieguvusi atzinīgas atsauksmes un apbalvojumus daudzās kanadiešu mākslas kolledžu izstādēs, arī Austrālijā. 1986.g. izstādījusies latviešu publikai Toronto, iegūdama PBLA KF balvu.

 

PURVS, Arvids − komponists, diriģents, virsdiriģents neskaitītos dziesmu svētkos zemju plašumā. Kļuvis jaunākais 60-gadnieks 1986. g.

 

RITMANE-OSE, Brigita − virsdiriģente un solistu programmas sakārtotāja Vankuveras dziesmu svētkos.

 

SALIŅA, Laila − mecosoprāns. Pēc vairāku akadēmisko gradu iegūšanas Amerikas augstskolās, vairākām debijām dziesmu spēlēs (Varoņdarbi, Homo Novus, arī amerikāņu) un sekmīgas koncertēšanas gan solo, gan ansambļos ASV, Kanadā un Vācijā, gatavojas operdziedones karjerai Šveice (Opernhaus Zürich Internationales Opernstudio).

 

SALIŅA, Lalita − flautiste. Ieguvusi BM gradu, godalgota, piedalījusies kā soliste un ansambļos vairākos jaunatnes un vispārējos dziesmu svētkos, koncertapvienību sarīkojumos u.c., strādā par flautas skolotāju.

 

TREIMANE, Kristīne − čelliste. Piedalījusies dziesmu svētkos Montreālā un Toronto, arī māsu Saliņu koncertā Toronto koncertapvienības ietvaros, strādā par simfoniskā orķestŗa čellisti.

 

VALDMANE, Ilze − darbojusies kā kopkoŗa un jaundeju skates pieteicēja Toronto dziesmu svētkos.

 

VĒGNERS, Jānis – bass-baritons. Baltvācu izcelsmes liepājnieks, 38 g.v., saistīts Sidnejas operā Austrālijā ar mūža līgumu (uzteikšanas laiks − 1 gads). 1985/86.g. sezonā tēlojis lomas 7 operās.

 

VĀRE, Ivona − pārslēgusies no abstraktās glezniecības uz eksperimentiem melnbaltās fotografijas jomā. Kļuvusi starptautiski pazīstama Eiropā (Francijā, Itālijā), vairākkārt godalgota. Izstādē Kanadā izpelnījusies PBLA KF atzinību.

 

VĪTOLS, Alberts, jun. − dziedājis tenora solo partiju D. Štauveres-Aperānes kantātē „Balsis” Jaunatnes dziesmu svētkos 1985. g., bet 1986. g. „Kalvja” jubilejas koncertā pirmatskaņojumā dziedāta viņa sabalsotā t.dz. „Nāc pie manis, tautu meita”.

 

ZARIŅA, Laura − soprāns. Pēc divu gadu studijām Toronto saņēmusi Margas Milleres-Grasmanes fonda stipendiju dziedāšanas studijām Ņujorkā. 1986.g. koncertējusi Toronto (brīvdabas skatuvē) un Bruklinā (baznīcā) brāļa Pētera klavieŗu pavadījumā.

 

ZARIŅŠ, Pēteris − pianists, BA, MA, mācības spēks Toronto Karaliskajā konservatorijā. Kļuvis visbiežāk pieminētais pianists arī latviešu sarīkojumos gan kā solists, gan ansambļos, gan kā pavadītājs. Izmēģinājies arī komponēšanā.

 

Gara līdzsvara paturēšanai kāda nelatviska atbalss:

„While the song tradition continues... To non-Latvians, however, one of the fascinations... continues to be the opportunity to encounter the music of a country that must have given birth to more composers per square mile than a Canadian would dare imagine

William Littler, „Past alive in Latvian music”, The Toronto Star.

 

Osvalds Liepa

Jaunā Gaita