Jaunā Gaita nr. 276. pavasaris 2014

 

 

 

TRĪSREIZTRĪS FENOMENS

3x3 ārpus Latvijas 1981-2011: Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem. Rīgā: Drukātava, 2013. 328 lpp.

 

Vai latvietība ir vērtība un vai piederība latviešu sabiedrībai vēl joprojām ir privilēģija, kā to pirms gadu desmitiem domāja Līga Ruperte? – Iepazīstoties ar aplūkojamo dokumentu krājumu, varam droši secināt, protams!

Izdevumā sakopota informācija par visām 150 ārpus Latvijas 3x3 nometnēm, to dalībniekiem, programmām, ideāliem un panākumiem. Dr. Līgas Rupertes un viņas vīra Dr. Arnolda Ruperta iecerētā un kopīgi ar domubiedriem izauklētā kustība izvērsusies par pasaules mēroga fenomenu, sākot ar pirmo 3x3 nometni ASV, Garezerā (1981). Pasaules latviešus joprojām iedvesmo skaidri uzstādītie mērķi: latvisko zināšanu papildināšana, latviskās kopības veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un latvisko draudzību sekmēšana. Nostaigātajos 30 gados paaudzes izmainījušās, pieredze nemitīgi augusi un piemērojusies laika tecējumam. Daudzie seno dienu nometņotāji iegājuši Dieva dārzos, toreiz jaunās māmiņas jau vecmāmiņas, un kādreizējie mazlācīši tagad jau pieredzējuši nometņu vadītāji, meistari un lektori. Draudzība, cieņa un latviskā sirdsdegsme, kas vieno 3x3 dalībniekus, atspoguļojas dokumentu krājumā ievietotajos pārskatos un atstāstos. Nezinu nevienu citu latviešu pasākumu, kas tik dziļi būtu ietekmējis daudzo interesentu latviskās piederības sajūtu.

1989. gadā Garezerā Jānis Gulbis, žurnāla Skola un Ģimene redaktors (Latvija), Juris Ruņģis (Austrālija) un Līga Ruperte izplānoja pirmo Latvijas 3x3 nometnes programmu 1990. gadam Madlienā. Cerība 3x3 kustībā iesaistīt visus latviešus spēra pirmos soļus, un kādreiz tik nereālā iecere sāka īstenoties. Dokumentāciju klāstu par nepārtraukti augošo kustību Latvijā ceram sagaidīt drīzumā. Necerēti un brīnumaini iespaidīgs ir bijis šis ceļš, un varam būt pateicīgi daudzajiem darbiniekiem, kas ar cieņu saglabājuši senos dokumentus, un tiem, kas šos mīlestības stāstus ietvēruši grāmatā, kas lasās kā gandrīz vai neticama pasaka.

Lasot par 3x3 nometņu darbību, pievienojos Līgas Rupertes uztvērumam, ka privilēģija piederēt latviešu tautas kopībai ir noturīga, dzīvot spējīga un augoša. Kā grāmata liecina, atvērtā vide un vēlme iepazīt latviskās gara mantas un tautas senās tradīcijas un nodot tās nākošajām paaudzēm joprojām atrod dedzīgus devējus un ņēmējus. Pulcējušās tīri latviskā vidē ir ģimeņu paaudzes, draugi, seni un jaunatrasti. Visi 3x3 ļaudis ir kļuvuši ne skatītāji, bet latviskās kultūras lietotāji.

Grāmatu ievada vairāki 3x3 kustības stūrakmeņi: Dr. Līga Ruperte, Jānis Kukainis, Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Dr. Valters Nollendorfs, rotkaļu meistare Lilita Spure un Latvijas 3x3 priekšsēde Inese Krūmiņa, augsti novērtējot unikālo kustību, kas darbam un izpriecai ir spējusi saviļņot paaudzes. Seko apraksti par visām ārpus Latvijas 3x3 nometnēm. Darbinieku atmiņās un dokumentos ir saglabājusies informācija par laiku un vietu, vadītājiem un darbiniekiem, notikušajām ievirzēm, iecerēm un panākumiem. Grāmata liecina par pasākumiem, kas devuši iespēju tik daudziem mācīties un mācīt, piedalīties un izteikties, vērtēt un rosināt, būt atraisītiem, patiesiem un demokrātiski uzklausītiem. Tā liecina par latvieša dziesmu, kas tiešā vai pārnestā nozīmē ar dziesmu ceļas, gulstas, un dienas gaitā runā tikai „savu valodiņu”, jo tā mums „Dieva dota”. Redzam, cik unikāli latviska ir 3x3 gaisotne, kur varam apzināties, cik bagāts, zinīgs un spējīgs ir ikviens latvietis, kas spēj dzīvot latviskā vidē, staigājot svešas, bet draudzīgas zemes tekās.

Bagātīgie apraksti ar simtiem fotogrāfiju dokumentē nometņu dzīvi ASV, Kanādā, Anglijā, Zviedrijā, Francijā, Austrālijā un Īrijā. Visu šo nometņu dalībnieki ir auduši latvisko piederības jostu (kā tas norādīts grāmatas pielikumā). Trīs kontinentos, septiņās valstīs kopīgais dalībnieku skaits ārpus Latvijas nometnēs ir bijis samērā noturīgs. Laikā no 1981. gada līdz 2011. gadam ap 16 900 ārzemju latvieši ir piedalījušies vienā vai vairākās nometnēs. Skaitam 2012. gadā pievienojās 83 Īrijas nometņotāji. 196 nometnēs līdz 2012. gada rudenim piedalījušies pāri par 28 000 dalībnieku – tāds ir Līgas Rupertes uzdotais kopskaits pasaulē.

Augusts ASV ir 3x3 laiks. Saklausījuši mudi Mūžu dzīvo, mūžu mācies, daudzi ar 3x3 programmām jau ilgus gadus esam uz „tu”. Visas nometnes, iespēju robežās, cenšas gādāt programmas, par kurām interesi ir izteikuši daudzie dzirdēt un mācīties gribētāji. 3x3 nometņu pamatprogrammas ir līdzīgas, lai gan īpašas virstēmas vada individuālo nometņu ikgadējo gaisotni. Nedēļas garumā trīstreiztrīsnieki klausās, diskutē un mācās, attīstot savus mākslinieciskos talantus. Vairāki kādreizējie iesācēji ir šodien pazīstami mākslinieki, kas atzīst, ka pirmos soļus latviskās mākslas laukā spēruši 3x3 nometnē. Daiļdarbu ievirzes ir visnoturīgākās un populārākās ievirzes 3x3 kustībā.

Nav iespējams uzskaitīt grāmatā dokumentēto 3x3 programmu bagātību un vadītāju izdomu un ideju pārpilnību. Apbrīnas vērta ir krājumā aprakstītā vadītāju tālredzība, piemērojot lektoru tematus aktuāliem vai vēsturiskiem notikumiem. Kādā no nometnēm, un nereti visās, piedalījušies un referējuši vai visi trimdas sabiedrībā pazīstamie politiķi, sabiedriskie darbinieki un mākslinieki, arī no Latvijas, kuru bagātais zināšanu pūrs pavēris skatu uz šodienas Latviju. Es izvairos nosaukt krājumā minēto pašaizliedzīgo līdzgaitnieku vārdus. Viņu skaits ir simtos. Visi 3x3 darbinieki strādā bez atlīdzības, veltot neskaitāmas stundas, savu brīvo laiku un nereti savus personīgos līdzekļus kopīgajiem mērķiem. Pateicības vārdus izsaka idejas iedvesmotāja Dr. Ruperte ikvienam par lielo atdevi un mīlestību, ko darbos un vārdos izrādījuši neskaitāmie 3x3 kustības sekotāji, saklausot aicinājumu un saņemot gandarījumu par savu līdzdalību.

Gadu pēc pirmās nometnes Garezerā, 1982. gadā notika pirmā 3x3 nometne Rietumkrastā, kur pēc 1988. gada nometņu darbība neturpinājās. Kopš 1983. gada sekmīgi un ar lielu izdomas bagātību strādā 3x3 Katskiļu nometne, Ņujorkas luterāņu latviešu draudzes īpašumā. No ASV austrumu piekrastes un arī kaimiņzemes Kanādas (divas nometnes notika arī Kanāda) ierodas roku un prāta ieviržu dalībnieki, lai mežu klusumā un skaistajā Katskiļu kalnu pakājē rosinātu domas un gūtu zināšanas. Katrai nometnei raksturīgu nokrāsu pienes vietējie talanti: teātru cilvēki, koru diriģenti, valodu speciālisti un neatsveramie amatu pratēji, kas nereti uzņemas tālus ceļus, lai varētu ar sirdsdegsmi piedalīties kopīgajā darbā un priekos.

Ne mazāk izsmeļoši krājumā ir dati par Eiropas 3x3 nometnēm. Anglijas 3x3 nometņu liktenis administrācijas un iespēju ziņā atšķirīgs no nometnēm Ziemeļamerikas kontinentā. Paralēli latviskajām 3x3 nometnēm kopš 1987. gada izcili darbojas atsevišķas nometnes angļu valodā jaukto laulību ģimenēm. Anglijas nometnes raksturīgas ar lielo bērnu skaitu un uzsvērumu bērnu programmām. Bērni tiek apzinīgi informēti par pagātni ar skatu nākotnē. Nometnē bieži „stāsta angliski, bet svin latviski”. Darbinieki ir galvenokārt vidējās paaudzes Anglijā dzimušie latvieši.

Zviedrijā laika posmā no 1985. līdz 1991 gadam aizvadītas piecas nometnes, ko kuplinājuši Zviedrijā dzīvojošie latviešu vēsturnieki, rakstnieki, dzejnieki un vairāki dalībnieki no Latvijas.

Četru Abrenes pils Francijā (Chateau de La Ville au Maire) nometņu darbība sakrita ar Latvijas Trešās Atmodas laiku. Brīvās sarunas ar Latvijas tā laika politiķiem darīja nometnes programmas īpaši pievilcīgas kā vietējiem latviešiem, tā arī tālbraucējiem. Viedokļu apmaiņa 1991. gada nometnē notika dramatisko augusta notikumu priekšvakarā.

Jaunākajā 3x3 nometnē 2012. gadā Jāņu laikā Īrijā pirmo reizi 14 ievirzēs kopā nāca 83 Īrijas latvieši, jo tieši Jāņu laikā ikviens no mums, lai kur arī būtu, vēlas atgriezties pie savām latviskajām saknēm (Ilze Čeiča, Īrijas 3x3 vadītāja).

Grāmatā dokumentēta vispusīga informācija par Austrālijas latviešu 3x3 saietiem (nometnēm), kur ļaudis pulcējas janvārī, katru gadu citā pilsētā vai pilsētu tuvumā.

Pirmais saiets notika Kanberā ar 3x3 nometnēm raksturīgu dienas gaitu, īpaši uzsverot „prāta” izdarības. Rotācijas kartībā saieti seko vairākās Austrālijas pilsētās, dodot iespēju latviešiem no dažādām dzīves vietām piedalīties šais iecienītajās nodarbībās. Atbildība un vadītāji mainās, programmu dažādība ir bagātīga, mainīga un laikmetīga. Nometnes programmas veidojot, rīkotāji mērķtiecīgi cenšas iesaistīt vairākas paaudzes, kas varētu viena no otras mācīties un nodot zināšanas tālākam darbam. Austrālijas 3x3 saieta ļaudis sevi uzskata par visdraudzīgākajiem trīsreiztrīsniekiem (Arnis un Māra Siksnas), jo nedēļas laikā katram dota iespēja iepazīties ar visiem dalībniekiem. Austrālieši ik gadus aicina vairākus viesu lektorus un nozaru vadītājus no aizjūras zemēm, īpaši Latvijas, un programmu piemēro viesu piedāvātajām lekcijām, kas sekmē pārrunas par politiskiem un aktuāliem jautājumiem. Iecienītas ir teātru mākslas ievirzes, un liela vērība piegriezta latviešu valodas bagātajam pūram. 90. gados dalībnieku skaits samazinājies, un ierasto ieviržu vietā pastiprināta vērība veltīta priekšnesumiem un bagātīgam referātu klāstam.

Dokumentu krājuma kopsavilkumā ideju paudējiem, rosinātājiem, īstenotājiem, darbiniekiem un dalībniekiem pateicību izsaka Līga Ruperte, kam PBLA 2010. gadā piešķīra Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības balvu par ideju un negurstošo un neatlaidīgo darbu un gadiem ilgo līdzdalību kustības pilnveidošanā.

Vislielākā pateicība pienākas Rasmai Zvejniecei, dokumentu krājuma galvenajai sastādītājai un redaktorei, un viņas līdzstrādniekiem par rūpīgo un neatlaidīgi lielo darbu bagātīgā krājuma sagatavošanā. Grāmatai pievienots rūpīgi sagatavots personu rādītājs. Tā ir liela formāta (8˝ x 11˝ collas), iesieta. Uz smalka linu tīkla dizaina vāka iespiests grāmatas nosaukums un 3x3 Dieva zīme, kas ar variācijām ir visu nometņu grafiskā zīme. Grāmatu 3x3 ārpus Latvijas 1981-2011 var pasūtināt Rīgā, Rozes grāmatnīcā. Cena Ls 15,85 plus sūtīšanas izdevumi (skat.: www.3x3.lv).

Biruta Abula

 

Biruta Abula jau kopš aizvadītā gs. 70. gadiem ar lielu enerģiju un mērķtiecīgumu nododas bēgļu skubināšanai pulcēties, dibināt literāras kopas un to ietvaros debatēt, analizēt, vadīt, lemt un respektēt citu uzskatus – ne tikai, lai kustētos domas, bet lielā mērā arī, lai saglabātu latviskumu kā vitālu spēku. Visas Abulas klajā laistās grāmatas izceļas ar lielisku uzziņas materiālu – Latviešu literatūras darbinieki rietumu pasaulē (1991), Auseklieši no pažobelēm pasaules tālēs 1945-1950: Augsburgas Ausekļa ģimnāzijas audzēkņu atmiņu un rakstu krājums (2004), The Latvian Evangelical Lutheran Churches (2008) un Latviešu literārie pulciņi Amerikas Savienotajās Valstīs 1950-2011 (2012).

 

 

Jura Žagariņa foto uzņēmumi no 3 x 3 nometnes Garezerā, Mičiganā, 1989. un 1990. gadā

 

Raksta autore Biruta Abula un Latviešu kultūras biedrības „Tilts” priekšsēdētājs Ģirts Zeidenbergs

 

Līga un Arnolds Ruperts ar nometņotāju no Latvijas Jāni Gulbi

Profesors Valdis Zeps, Ķēves dēla Kurbads autors

Profesore Vaira Vīķe-Freiberga

 

Imants Freibergs pie Mekintoša rāda tautas dainas Dacei Veinbergai, Zigim Miezītim un Fricim Bērziņam.

 

Valdis Muktupāvels pūš dūdas.

Valdis Muktupāvels uzrunā folkloristus.

 

Ilga Reizniece dancina nometņotājus.

Sofija un Marija Žagariņas

 

Zigis Miezītis uzrunā dejotājus.

Pēteris Bankovskis vada nodarbības pie ugunskura.

Juris Žagariņš piepalīdz pie nometnes avīzītes.

 

Jaunā Gaita