Jaunā Gaita nr. 235, decembris 2003

 

 

 

IZLASE LIETIŠKĀM PĀRRUNĀM

Gundars Ķeniņš Kings. Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai. Rīgā: Biznesa partneri, 2002. 288 lpp.


 


Latvijā, pēc neatkarības iegūšanas un pārejas no plānotas ekonomikas uz tirgus ekonomiku, ir izdotas vairākas ekonomikas un biznesa vadības grāmatas - gan Rietumos izdoto izdevumu tulkojumi, gan arī praktiskas rokasgrāmatas. Pēdējās gan nav atrodamas lielā piedāvājumā grāmatnīcu plauktos. Taču vienas no retajām, kuŗas var atrast un ir vienmēr loti gaidītas, ir profesora Gundara Ķeniņa Kinga grāmatas. Nu jau skaitā četras, tās ir atradušas savu ceļu pie Latvijas lasītājiem ar tajās piedāvāto satura daudzveidību un plašiem ieskatiem par praktiskiem jautājumiem. Tie visi ir saistīti ar uzņēmuma sekmīgu vadību, gan uzņēmumu līmenī, gan arī plašākā - Latvijas un starptautiskās ekonomikas līmenī. Pats būtiskākais šo izdevumu kopīgais elements ir to saistība ar reālo saimnieciskās vadības dzīvi - palielināt spēju analizēt uzņēmumu vadību un palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju gan Latvijā, gan arī aiz Latvijas robežām.

Viens no galvenajiem aspektiem, manā un arī citu lasītāju skatījumā, ir profesora spēja veicināt lasītājus uz pārdomām un pārrunām par grāmatās apskatītajiem jautājumiem. Profesors labi prot iesaistīt lasītāja interesi dažādās apskatītās situācijās. Viņš bieži nedod viennozīmīgu atbildi par labāko attiecīgās situācijas risinājumu, taču tiek dotas norādes uz iespējamiem risinājumiem konkrētajās situācijās, kas visnotaļ veicina lasītājus uz pārdomām un dziļāku apskatīto jautājumu izpēti. Profesora grāmatas tiek plaši izmantotas gan studentu auditorijās mācību vielas apguvei, gan arī uzņēmumu vadībā.

Vērtējot profesora pēdējo grāmatu Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai, jāsāk ar tās lietderību lasītājam. Iedziļinoties grāmatas tekstā, uzreiz kļūst skaidrs, ka tā satur plašu svarīgas informācijas klāstu. Katra no grāmatas sešām daļām ir piesātināta ar būtisku biznesa vadības nozares informāciju un ar praktiskas dabas situācijas analīzi. Apskatītais balstās gan uz Amerikas tradīcijām saimnieciskajā dzīvē, gan arī autora vērtējumos par latviešu uzņēmumu pieredzi vai pieredzes trūkumu uzņēmumu vadībā un konkrētu jautājumu risināšanā. Grāmatas saturs ir viegli uztverams un apkopo galvenās atziņas, kas ir būtiskas saimnieciskās dzīves vadībā, bet, galvenais, tā dod atziņas un papildu enerģiju un idejas, kā pielietot praktiskos piemērus reālā dzīvē. Profesors savā stāstījumā aplūko visu saimnieciskās darbības dzīves ritmu.

1. Saziņa - kontaktu veidošana un komunikāciju nozīmība - ir būtiska joma, kuru vairumam no latviešu uzņēmumiem būtu vēl nepieciešams pilnveidot. Svarīga ir konkurētspējas nodrošināšana, jo informācijas noplūde ir viens no novērotajiem trūkumiem gan uzņēmumu saskarē ar valsts institūcijām, gan arī savā starpā, kas veicina negodīgu konkurenci. Šis temats tiek tālāk attīstīts apakšnodaļā ar nosaukumu "Zagļi", kas īstenībā ļoti tieši un skarbi atspoguļo reālo dzīves situāciju, kuras attīstība ir visciešākā mērā saistīta ar visas sabiedrības tālāko attīstību un Latvijas integrēšanos modernās pasaules saimnieciskajā dzīvē un tās vadībā.

2. Iesaiste starptautiskajā saimniecībā ir pamatakmens Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnei. Uzņēmumiem ir jāattīsta savs potenciāls ne tikai iekšzemes piedāvājuma apmierināšanai, bet arvien vairāk ir jāskatās uz priekšu. Saimnieciskā attīstība prasa, lai Latvijas uzņēmēji spētu piedāvāt savu produktu pasaules tirgum un kļūt pazīstami pasaulē ar savu piedāvāto preci. Iesaiste starptautiskajā saimniecībā un Eiropas Savienībā jau ir ļoti aktuāls un plaši diskutēts jautājums. Šajā jautājumā autors ir spējis izvairīties no plaši diskutētiem vispārīgiem vai arī tieši pretēji - sīkumainiem 'par' un 'pret' argumentiem, taču sniedz kodolīgu situācijas analīzi. To vislabāk var raksturot autora vēlēšanās, lai Latvija nenonāk līdzīgā situācijā, kad par kādu gudrinieku smējās Bismarks (Fürst Otto von Bismarck): Šis viszinis, baidoties no nāves, izdara pašnāvību...

3. Darbi un to sekmīga vadīšana ir galvenais uzdevums laikā, kad pārejas procesā uz tirgus ekonomiku mainās ne tikai vadības stils, bet arī tautsaimniecības nozaŗu konkurētspēja un nozaŗu attīstības prioritātes Latvijas ekonomikā. Atziņa par prioritātes došanu pārdevējam kļūst īpaši svarīga, ja salīdzinām modernās pasaules pārdošanas veicināšanas paņēmienus ar tiem, kas tika pielietoti Latvijā pirmskara periodā, arī mūsdienās. Lai arī ir daudz sasniegts šajos pēdējos neatkarības gados, daudz vēl ir jāapgūst!

4. Finanses ir daudzu uzņēmumu klupšanas akmens, kas bieži saistīts ar agrākos gados gūtajām zināšanām. Tās vēl atpaliek no pasaules modernās prakses finansu vadībā. Lai arī darba tirgū ienāk daudz jaunu speciālistu ar nepieciešamām teorētiskām un praktiskām finansu vadības zināšanām, taču tas vēl joprojām nav pietiekams, lai apmierinātu Latvijas vajadzības.

5. Vadības uzskati un prioritātes, kā arī uzņēmumu struktūras, ir nepieciešami atšķirīgas dažādos uzņēmumos Latvijā. No autora veiktiem pētījumiem izriet, ka visaugstākais novērtējums tiek dots spējām un prasmēm, ko var iegūt un izkopt ar izglītību un praktisko pieredzi. Šis atzinums pārsniedz tādas augstas vērtības kā peļņas maksimizācija, organizācijas efektivitāte un sastrādāšanās spējas. Šajā nodaļā tiek doti arī ieteikumi 'ideālam kandidātam' darba meklējumos.

6. Un visbeidzot - atpūta. Tā seko labi paveiktajam darbam. Šajā nodaļā profesors sniedz ieskatu savās ceļojumu piezīmēs, kas arī ir bagātinātas ar praktiskiem novērojumiem par redzēto vietu saimnieciskās dzīves iezīmēm, no kurām dažas būtu aizgūstamas ne tikai Latvijas apstākļos.

Nobeigumā vēlos piebilst, ka šī grāmata ir noderīga visiem, kas vēlas paplašināt savu redzes loku. Tā aicina vērot notikumus ap mums un par mums latviešiem. Tā palīdz pakāpties augstāk līdz pilnības sasniegšanai. Grāmata ir sākums jaunām atziņām un sekmīgai saimnieciskās darbības vadībai.

 

Madara Krūmiņa

 

Ekonomikas maģistre Madara Krūmiņa kādu laiku Latvijas Prezidentes padomniece, tagad pievērsusies studijām doktora grādam Latvijas Universitātē.

Jaunā Gaita