Jaunā Gaita nr. 217, jūnijs 1999

 

 

GRĀMATAS PAR BALTIJAS VALSTU NESENO VĒSTURI

Bibliografiskas piezīmes

 

Literātūra par atjaunoto neatkarīgo Baltijas valstu ārpolītiku un polītiskiem, saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem ir ļoti plaša. Šajās bibliografiskās piezīmēs galvenokārt minēšu literātūras izlasi, kas pēdējā laikā izdota angļu valodā - gan Baltijas valstis, gan arī rietumu pasaulē. Temati, kas grāmatu veicinātājus un autorus visvairāk ir interesējuši, ir Baltijas valstu centieni iesaistīties un iekļauties dažādās rietumu pasaules starptautiskās organizācijās un struktūrās, visnotaļ NATO un Eiropas Savienībā, tāpat arī to attiecības ar Krieviju un nostāju pret lielo skaitu krieviski runājošiem cilvēkiem, kas Baltijas valstis ieceļoja galvenokārt pēc Otrā pasaules kaŗa padomju režīma plānu ietvaros.

Arbatov, Alexei; Chayes, Abram; Antonia Handler and Olson, Lara, eds. Managing Conflict in the Former Soviet Union. Cambridge, MA: The MIT Press (for the Center of Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Govemment, Harvard University), 1997. 555 lp. (CSIA Studies in International Security.)

Krievu un amerikāņu zinātnieku rakstu krājums par drošības jautājumiem un konfliktiem jeb to varbūtībām bijušās Padomju Savienības teritorijās. Nodaļu par Latviju, Latvia: Discrimination, lnternational Organizations, and Stabilization, balstoties plašā, ja arī vienpusīgā dokumentācijā, ir sarakstījis Aleksandrs Jusupovskis (Alexander Yusupovsky), Krievijas Federatīvās padomes Analītiskā centra konsultants. Komentārus šai apcerei Harvardas universitātes doktorands Brians J. Beks (Brian J. Boeck) nobeidz, apgalvojot, ja Latvija neintegrēs padomju laika imigrantus un krieviski runājošos, tā radīs priekšnosacījumus etnisko konfliktu kāpināšanai un ārzemju varu iejaukšanos Baltijā.

Arteus, Gunnar and Heurlin, Bertel, eds. German and Danish Security Policies towards the Baltic Sea Area. Copenhagen: Danish Institute of International Affairs & National Defence College of Sweden, 1998. 107 lp. (Försvarhögskolans Acta B6.)

Rakstu krājums veltīts Vācijas un Dānijas ārpolītikai un drošības jautājumiem Baltijas jūras reģionā laika posmā no 1945. gada līdz mūsu dienām. Tas radies Dānijas Ārpolītikas institūta sadarbībā ar Zviedrijas Nacionālās Aizsardzības koledžas Stratēģisko studiju departamentu.

Arteus, Gunnar un Lejiņš, Atis, eds. Baltic Security: Looking Towards the 21st Century. Rīgā: Latvian Institute of International Affairs & Försvarhögskolan, 1997. 224 lp. (Försvarhögskolans Acta B7. )

Rakstu krājums veltīts dažādām Baltijas jūras telpas drošības problēmām. Raksti balstīti referātos, ko nolasīja zviedru, latviešu, igauņu, poļu, somu, beļģu, vācu, igauņu, krievu un lietuviešu zinātnieki un diplomāti Jūrmalā rīkotā konferencē 1997.g. jūnijā. Šo konferenci rikoja un rakstu krājums iznākšanu veicināja Latvijas Ārpolītikas institūts sadarbībā ar Zviedrijas Nacionālas aizsardzības koledžas Stratēģisko studiju departamentu.

Baltic-Russian Relations in the New Geopolitical Framework. Novgorod, Russia, May 15-16, 1998. Princeton, NJ.: Project on Ethnic Relations, 1998. 39 lp.

Ziņojums par konferenci, kas bij veltīta baltiešu un krievu attiecībām un ko rikoja Prinstonas institūts Project on Ethnic Relations un kas notika Novgorodā Krievijā 1998.g. maijā. Konferecē piedalījās zinātnieki, diplomāti un polītiķi no Amerikas Savienotām Valstim, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas un arī pārstāvji no Eiropas Savienības. Latvijas pārstāvji šajā konferencē bij Aivis Ronis, Boriss Cilēvičs un Juris Vidiņš. Ziņojums beidzās ar sekojošo slēdzienu: "Krievi nodarīja ciešanas baltiešu tautām. Tas ir augstākā mērā nožēlojami, un krieviem vajadzētu saprast kādēl, okupācija šai rajonā ir atstājusi rūgtas atmiņas. Bet rūgtas atmiņas ir abpusējas; valdību pienākums būtu neradīt jaunas."

Bungs, Dzintra. The Baftic States: Problems and Prospects of Membership in the European Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998. 139 lp.

Informativa, labi organizēta un dokumentēta monografija par Baltijas valstu centieniem un izredzēm iekļauties Eiropas Savienībā. Lai šie nodomi īstenotos, ir jāizpilda neskaitāmi noteikumi un jāatrisina ar to izpildišanu saistītas problēmas. Dzintra Bungs, ilggadīga Radio Brīvā Eiropa pētniecības daļas darbiniece, arī apraksta kādēl Igaunijai ir vislabākās izredzes kā pirmai tikt uzņemtai Eiropas Savienībā. Monografiju ir publicējis prestižais Vācijas pētniecības institūts Stiftung Wissenschaft un Politik kā 55. sējumu savā rakstu sērijā Aktuelle Materialien zur Internationalen Politik.

Jundzis, Tālavs, ed. The Baltic States at Historical Crossroads: Political, Economic, and Legal Problems in the Context of International Cooperation on the Doorstep of the 21st Century. A Collection of Scholarly Articles Published in Remembrance of Senator August Loeber and the 75th Birthday of Professor Dietrich Andre Loeber. Rīgā: Academy of Sciences of Latvia, 1998. 787lp.

Monumentāls rakstu krājums publicēts, godinot ievērojamos baltvāciešu juristus - Latvijas valsts senatoru Augustu Lēberu (August Loeber) un tā dēlu profesoru Ditrichu Andreju Lēberu (Dietrich Andre Loeber) sakarā ar viņa 75. dzimšanas dienu. Krājumā, ko rediģējis kādreizējais Latvijas aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis, dažādas kvalitātes raksti veltīti nesenās Baltijas valstu vēstures polītiskām, diplomātiskām un legālām problēmām. Ar rakstiem pārstāvēti zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Anglijas, Vācijas, Krievijas, Amerikas Savienotām Valstim, Austrālijas, Somijas, lzraelas un Zviedrijas. Kā rakstu tulkotājs anglu valodā minēts Kārlis Streips. Diemžēl daudzi tulkojumi ir augstākā mērā neprofesionāli un kļūdainā angļu valodā. Krājumam ir arī latviskā versija: Baltijas valstis likteņgriežos: Polītiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšna. Rakstu krājums Senatora Augusta Lēbera plemiņai un sakarā ar profesora Ditricha Andreja Lēbera 75 gadu jubileju. Rīgā: Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998. 742 lp.

Kirch, Aksel, ed. The Integration of Non-Estonians into Estonian Society: History, Problems and Trends. Tallinn, Estonian Academy Publishers, 1997. 158 lp.

Krievvalodīgo un krievu minoritātes integrācijai Igaunijas polītiskā dzīvē un igauņu sabiedrībā veltīta monografija. Atsevišķas nodaļas veltītas Igaunijas un Krievijas diplomātiskām attiecībām pēc Igaunijas neatkarības atjaunošanas un padomju režima laikā pilnīgi krievizētam Narvas apgabalam.

Kruzich, Joseph P. and Komfehl, Madelene, ed. Baltic Sea Region: Brief. Stockholm: The Embassy of the United States of America. 1998. 180 lp.

Nozimīgs dokumentu krājums veltīts Baltijas jūras reģiona drošības un ārpolītikas jautājumiem. Krājumu sagatavojis Amerikas Savienoto Valstu Informācijas dienests (United States Information Service) Stokholmā sakarā ar Stokholmas ASV vēstniecības, Zviedru Ārpolītikas institūta un Stokholmas Internacionālā miera un pētniecības institūta rikoto konferenci The Baltic Sea Region: Building an Inclusive System of Cooperation.

Larrabee, F. Stephen. East European Security After the Cold War. Santa Monica, CA: RAND, National Defense Research Institute (prepared for the Under Secretary of Defense for Policy), 1993. 195 lp.

Šai ASV aizsardzības ministrijas vajadzībām uzrakstītā monografijā par Austrumeiropas drošības jautājumiem ir arī nodalas, kas veltītas Baltijas valstim un to sadarbības mēģinājumiem, iesaistoties Ziemeleiropas polītiskās, saimnieciskās un militārās struktūrās.

Lauristin, Marju & Vihalemm, Peeter with Rosngren, Kari Erik & Weibull, Lennart. Return to the Western World: Cultural and Political Perspectives on the Estonian Post-Communist Transition. Tartu: Tartu University Press, 1997. 367 lp.

Priekšzīmīgi izdots zviedru, igauņu un somu zinātnieku rakstu krājums veltīts dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Igaunijas atgriešanos pēc Padomju Savienības sabrukuma rietumu civilizācijas lokā. Krājuma formāts, apdare un saturs arī liecina, kādēļ Igaunijai līdz šim šis process ir bijis daudz veiksmīgāks nekā pārējām Baltijas valstim.

Smith, Graham; Law, Vivien; Wilson, Andrew; Bohr, Annette and Allworth, Edward. Nation-building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 293 lp.

Keimbridžas Universitātes Sidneja Saseksa koledžas (Sidney Sussex College) ietvaros sagatavots rakstu krājums veltīts kādreizējās Padomju Savienības nekrievu territoriju valstisko nāciju veidošanai. Šai krājumā nodaļu par Baltijas valstīm, patiesībā tikai par Igauniju un Latviju, Nation Re-Building and Political Discourses of Identity Politics in the Baltic States, ir uzrakstijis Sidneja Saseksa koledžas mācībspēks Grahams Smits (Graham Smith). Autors nobeidz savu apceri, teikdams, ka imperiālistiski noskaņotas aprindas Krievijā varētu iet palīgā saviem valodas un tautas brāļiem un māsām Baltijas valstīs, kuŗu vairums nav kļuvuši to pavalstnieki.

 

Jānis Krēsliņš

 

Par Jāni Krēsliņu skat. JG 212:17. 213:19 un 216:20. Anotācijas par Baltijas valstīm veltītām grāmatām JG ievietos arī turpmāk.

Jaunā Gaita