Jaunā Gaita nr. 168, augusts 1988

 

 

REDAKCIJAI PIESŪTĪTIE IZDEVUMI

 • Ienaidnieka aizmugurē. Rīgā: Zinātne, 1987. Okupētās Latvijas koncentrācijas nometņu un cietumu polītisko ieslodzīto, Latvijas partizānu un frontes izlūku vēstules „Lielā Tēvijas kaŗa” laikā. 340 lp. Personu rādītājs.

 • Informators. 1988. g. augusta numurs. 10 lp. Izdod Vinipegas latviešu biedrība. Iznāk kopš 1951. g., viens no pirmajiem lokālajiem izdevumiem, kas sāk publicēt Latvijas autoru dzeju. Redaktore Mirdza Rutule. Informatorā izteiktās domas ne vienmēr atbilst redakcijas uzskatiem.

 • Jēkabs Janševskis. Dzimtene. Rīgā: Zinātne, 1987. Romāns − pagātnes liecinieks. 429 lp. Ceturtais sējums. Tajā uzņemta romāna trešā (pēdējā) daļa Lauki un pilsēta. (pirmpublicējums 1925. g.)

 • Journal of Baltic Studies. XVIII gadagājums, 2. numurs (1987. g. vasarā). Izdod 4 reizes gadā Association for the Advancement of Baltic Studies (ASV, Kanādā, Austrālijā, Eiropā). Zinātniski raksti par Baltijas jautājumiem angļu un vācu valodā. Recenzijas par zinātniskām grāmatām, kas skar Baltiju. Redaktors Lorencs Kičings (Kitching) Havajas universitātē Honolulu.

 • Kalendārs sievietēm 1988. Rīgā: Avots, 1987. 319 lp. Sastādījusi G. Lapiņa, māksliniece A. Ozola. Saturā dažādi raksti par sievieti sabiedrībā un ģimenē. Arī kosmetologu padomi un ēdienu receptes.

 • Mārtiņš Krieviņš. Atvadas Stokholmā. Stāsti. Rīgā: Liesma, 1987. 174 lp. 2 stāsti: Atvadas Stokholmā un Anna Kaklā.

 • Janīna Kursīte. Latviešu dzejas versifikācija 20. g.s. sākumā: 1900-1919. Rīgā: Zinātne, 1988. 253 lp. Pētījums par latviešu dzejas formu.

 • Jānis Labsvīrs. The Sovietization of the Baltic States: Collectivization of Latvian Agriculture. Taurus, 1988. 336 lp. Autora 1959. g. tēzes darba pārspiedums.

 • Rolands Lappuķe. Čaks minorā. Skaņu ieraksts. Minsterē: autora izdevums, 1987.

 • Vilis Lācis. Vēstules. Rīgā: Liesma, 1987. 275 lp. Birutas Gudriņas ievadvārdi.

 • Latvija šodien 1987. Vašingtonā: Pasaules brīvo latviešu apvienība. 176 lp. Illustrēts rakstu krājums par polītiskiem un kulturāliem notikumiem Latvijā 1987. g. Redaktors Māris Rauda.

 • Anna Lejiņa. Dzīvot dzīvu dzīvi. Rediģējis Atis Lejiņš. Stokholmā: autora apgāds, 1988. 133 lp. Annas Lejiņas dzīves stāsts no gadsimta sākuma līdz apm. 1950. gadam.

 • Maija Meirāne. Dūmistaba. Dzejoļi 1977-1987. Toronto: Valters Ziediņš, 1988. 134 lp.

 • Stāsti. Rīgā: Liesma, 1987. 268 lp. 13 rakstnieku stāstu sakopojums.

 • Elza Sudmale. Sidrabupe. Dzejoļi. Rīgā: Liesma, 1987. 152 lp.

 • Māra Svīre. Tik vienu vizošu zvaigzni. Romāns. Rīgā: Liesma, 1987. 397 lp. Veltīta Pesu ģimenes piemiņai, ar autores piezīmi, ka ģimenes locekļi ir viņu vārdos saukto grāmatas varoņu prototipi, bet romāns nav uzskatāms par dokumentālu.

 • Teātris un dzīve 31. 1986. gads teātŗos. Rīgā: Liesma, 1987. 218 lp. Sastādītāja Silvija Radzobe. Saturā raksti par teātŗa kritiku un vairāku aktieŗu portreti, ari E. Smiļģa simtgade.

 • Virtuss. Lugas. Rīgā: Liesma, 1987. 362 lp. Jāņa Jurkāna, Leldes Stumbres, Hermaņa Paukša, Andra Zeibota, Daina Grīnvalda, Uģa Segliņa lugas.

 • Elīna Zālīte. Kopoti raksti. Trešais sējums. Rīgā: Liesma, 1987. 460 lp. Lugas, raksti par igauņu literātūru, vēstules. Sējumā ievietotas viņas padomju laika lugas Atgūtā dzimtene, Vārds sievietēm, Spēka avots, muzikālā komēdija Zilo ezeru zeme.

 • Zari 88. Literāra gadagrāmata. Stokholmā: Baltijas institūts, 1988. 134 lp. Redaktore Velta Rūķe-Draviņa. Raksti par tautas pasakām, senajām augu krāsām, Jaunpiebalgas novada īpatnībām, tulkojumu problēmām.

 • Zeiboltu Jēkabs (1867-1924) Liktenis. Caurie ziedi. Rīgā: Liesma, 1987. 365 lp. Liktenis: pirmais Zeiboltu Jēkaba romāns, iznācis 1897. g. Caurie ziedi pirmpublicējums 1913. g.


Jaunā Gaita