Jaunā Gaita nr. 153, augusts 1985

 

NODERĪGA VARDNĪCA

Aldis L. Putniņš. Angļu-latvju psīcholoģijas vārdnīca. Footscray: Austrālijas Jaungaitnieku Apvienība, 1984.37 lp. Cena: 3,- Austrālija dolari.

 

Kā autors raksta priekšvārdos, šīs vārdnīcas nolūks ir dot latviešiem kādu palīglīdzekli, lai varētu savstarpējā saskarsmē izteikties latviešu valodā tur, kur nepieciešama šīs cilvēka "dvēseles zinātnes" specifiskā terminoloģija. Šo nespēju izteikties latviski savā speciālitātē autors pats daudzkārt izjutis, bet viņš nav nolaidis rokas un nopūties, kā tas trimdā augstāko izglītības iestāžu beigušo latviešu aprindās ir ļoti parasts, sakot, ka latviešiem tādas "techniskās" terminoloģijas neesot, vai arī, ka latviešu valodā tik precīzi un smalki nevarot izteikties. Ja tikai grib, tad arī var, bet tas saistīts ar darbu, par ko algu nemaksā.

A. Putniņa pašizglītošanās process devis šo angļu-latviešu psīcholoģijas vārdnīcu, kuŗā kopā apm. 1000 šķirkļu. Katram angļu jēdzienam dots viens vai arī vairāki latviešu valodas ekvivalenti. Vārdnīcu sastādot, autors izgājis no tagadējā Latvijā lietotās terminoloģijas. Viņš sistēmatiski lasījis Latvijā publicētos psīcholoģijas darbus un atzīmējis tur lietotos attiecīgos jēdzienus. Ka darbs vēl nav pilnīgs, varēs pateikt katrs psīcholoģijas speciālists, bet to arī apzinās pats autors, kam līdz vārdnīcas izdošanai neizdevās savākt visu līdz šim Latvijā publicēto psīcholoģijas literātūru. Tā 3./4. lp. uzdotajā literātūras sarakstā mēs, piem., neredzam I. Levi darbus, Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas un psīcholoģijas katedras mācību līdzekļus, Pedagoģijas terminu vārdnīcu (Terminoļoģija. 13. sēj.) u.c.

Nākošajā darba solī bijis jāatrod latviešu psīcholoģijas jēdzieniem attiecīgi angļu ekvivalenti, kas vārdnīcā parādās pirmajā ailē. Šis process radījis nekonsekvences atsevišķu vārdu tulkojumos (piem., SYNDROME - vietām tā ir "slimība" (14. lp.), citur atkal "sindroms" (17. lp.) vai arī "simptomu komplekss" (34. lp.), vai arī nav īsti skaidrs, kā noteikta latviešu vārda pirmā nozīme, ja iespējami vairāki sinonimi. Piem., viens no psīcholoģijas centrālajiem jēdzieniem - STIMULUS. Kā latviskie ekvivalenti uzdoti: "kairinātājs; kaireklis; stimuls" (34. lp.), bet dažādos angļu saliktos jēdzienos, kur "stimulus" veido jēdziena beigu daļu, latviešu ekvivalents ir tikai "kaireklis" (11., 21. lp.). Pēc recenzenta personīgajiem vērojumiem "stimuls" liekas esam visbiežāk lietotais latviešu ekvivalents (uz to arī norāda Latviešu valodas biežuma vārdnīcas - 2. sēj. 2. dala un 4. sēj.).

Varētu arī iebilst no leksikografiskā viedokļa, bet tas būtu nevietā, jo šī vārdnīca drīzāk jāvērtē pēc autora mērķa: dot praktisku palīglīdzekli. Un tāds tas būtībā arī ir. Te vienkopus atrodam angļu un latviešu psīcholoģijas terminus, no kuŗiem daudzi nav sastopami līdz šim pieejamās angļu-latviešu valodas vārdnīcās vai kādos speciālos terminoloģijas izdevumos, pie kam vārdnīcas autors ar savu pieeju negrib būt normātīvs. (Pats autors arī apzinās nepilnības un tāpēc vārdnīcu uzskata kā iesākumu, pašreizējā roba mazu aizpildītāju, kamēr radīsies kāds plašāks darbs.)

Šī vārdnīca nebūt nav tikai speciālistiem domāta. Psīcholoģijas zinātne tagad ir ļoti dziļi iespiedusies mūsu dzīvē, jo nav masu mediju, kur mēs ikdienā nesastaptos ar šīs zinātnes atziņām un pamācībām, kas tieši vai netieši līdzi izplata savu specifisko valodu. Tā kā vārdnīcas beigās ir trīs baltas lapaspuses, tad katram personīgi iespējams šo terminoloģijas darbu turpināt.

 

Kārlis Kangeris

Jaunā Gaita