Jaunā Gaita nr. 117, 1978

 

DAŽOS VARDOS

 

Books Abroad, ko pērngad pārdēvē par World Literature Today, savā 50. jubilejas gadā var dibināti lepoties kā viens no informātīvākajiem un ietekmīgākajiem šāda veida publicējumiem angļu valodā. Literātūras kritikai veltītā žurnāla satura un arī mākslinieciskās apdares kvalitāte īpaši cēlusies, kopš pie tā stūres stājies literātūrzinātnieks un dzejnieks Ivars Ivasks. Mūs žurnāls var interesēt no diviem viedokļiem - tas iepazīstina ar mūsdienu pasaules literātūras bagātībām un arī mūsu pašu literātūras sasniegumi tur tiek darīti pieejami cittautiešiem. Pēdējos 40 laidienos, kas aptveŗ 10 gadus, recenzētas 114 latviešu grāmatas (no tām 63 publicētas ārpus Latvijas). Recenzenti: Astrīde Ivaska (ar 23 recenzijām), Juris Silenieks (15), Rolfs Ekmanis (10), Ojārs Krātiņš (10), Valters Nollendorfs (10), Nora Valtere (9), Gunars Saliņš (6), Dzintars Freimanis (4), Gunars Irbe (4), Jānis Andrups (3), Paulis Birznieks (3), Jautrīte Saliņa (3), Ilze Šķipsna (2), Maria Banerjee (1), Alfreds Gāters (1), Ivars Ivasks (1), Valda Melngaile (1), Rimvids Šilbajoris (1). Minētajā laika posmā publicētas arī 6 gaŗākas apceres -- Ivaskas, Krātiņa, Melngailes (divas), Nollendorfa un Vairas Vīķes-Freibergas. Tās veltītas mūsu folklorai, mūsdienu dzejai Latvijā un trimdā, kā arī atsevišķiem rakstniekiem (Albertam Belam, Vizmai Belševicai, Gunaram Saliņam, Ilzei Šķipsnai, Valdim Zepam, Imantam Ziedonim). Rūtas Spīrsas atdzejojumā iespiests Gunara Saliņa dzejolis "Bēres", arī vairāku rakstnieku fotoattēli (Bela, Belševicas, Ivaskas, Saliņa, Šķipsnas, Tauna, Zepa, Ziedoņa).

R.E.

 

*

Irmas Grebzdes Sējējs izgāja sēt (Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1976. $ 6,50) ir turpinājums romānam Māsas (1965), kur aprakstītas divu māsu, Daumas un Ildzes, dzīves trimdā. Sējējs stāsta par nelaiķes Daumas dēla, Ildzes padēla, Saimona atsacīšanos no mākslinieka dzīves un pievēršanos kristietībai. Darbs sastāv no Saimona vēstulēm Ildzei, kuŗās jaunais evaņģelists apliecina savu ticību ar pārliecību, kam būtu jāpielīp lasītājam. Tā kā evaņģeliskā darbība notiek uz Kanadas dabas fona, varētu domāt, ka Grebzde illustrē franču romantiķa Šatobriana (Chateaubriand, 1768-1848) tezi, ka tikai kristietis, kas jūt Dieva tuvumu dabā, var izprast dabas aistētiku. Tā kā šī darba svarīgākā funkcija ir nest un apliecināt ticību, ar ko literāra izvērtēšana kļūst sekundāra, tad darba vērtību noteiks tā misionārie panākumi, kuŗi neietilpst literāra žurnāla ietvaros.

Juris Silenieks

 

*

Acta Latgalica 5. laidienā (Minchenē: Latgaļu izdevnīceiba, 1974, 416 lp. $ 10,-) kultūrvēsturnieks atradīs pulka vērtīgu materiālu. Raksti ir zinātniska un polītiska rakstura. No pēdējiem pirmā vietā minams raksts "Latgaļu politiķi pādejā Saeimā", kuŗa autors A. Budže bija pēdējās Latvijas Saeimas loceklis, pēdējās likumīgās Latvijas valdības zemkopības ministrs un patiess 15. maija apvērsuma un tā seku liecinieks.

Ne pārāk racionāli redaktori un apgāds apgājušies ar grāmatas telpu. Latgaļu vietu vārdi, kuŗus nelaiķis M. Bukšs publicējis ar savu vārdu, ir burtiski pārraksti no Endzelīna grāmatas Latvijas vietu vārdi, un saraksts ir ļoti nepilnīgs un pētniekam maz derīgs.

Leonards Latkovskis

 

*

Par "radiodiversijām" - to galvenais centrs esot ASV - kas vērstas pret padomju valsti, gaužas Pēteris Jērāns grāmatiņā Uzmanību! Ēterā antikomunisms, kas jau iznākusi 2. izd. (Rīgā: Liesma, 1974. 127 lp. 14 k.). Maoistu kurss - pret mieru un progresu (Rīgā: Liesma, 1974. 80 lp.) savukārt "atmasko" un šausta Maotsetunga un viņa grupējumu pretpadomju raksturu." Neko nepierādošie apgalvojumi un melu un puspatiesību dažkārt prasmīgie savijumi visnotāļ caurstrāvo kaut ko līdzīgu ideoloģiskā spēka trūkumam.

R.E.

Jaunā Gaita